SA Threads Fundraiser

NameGradeBye Round
Sarah Thompson10thNo Bye
Matthew Anderson12thNo Bye
John Herrera1stNo Bye
Arjun Yalamuri2ndNo Bye
Alden Leonhart2ndNo Bye
Ivan Valdez- Martinez2ndNo Bye
David Adelstein2ndNo Bye
Adya Tripathi2nd2nd Round
Adya Tripathi2nd4th Round
Olivia Negron3rdNo Bye
Asher Leonhart3rdNo Bye
Marc-Anthony Do3rdNo Bye
Elijah Thompson3rdNo Bye
Olivia Negron3rdNo Bye
Nathaniel Carlin3rdNo Bye
Eva Alvarez4thNo Bye
Alexander Smith4thNo Bye
Sara Herrera4thNo Bye
Ben Lynch4thNo Bye
Nathan Adelstein5thNo Bye
Siddharth Tripathi6thNo Bye
Akhil Yalamuri6thNo Bye
Ruth Thompson6thNo Bye
Vedansh Mannem6thNo Bye
Auria Trowbridge Trowbridge8thNo Bye
Caleb Thompson8thNo Bye
Bryce Carlin8thNo Bye
John BoldwayN/A - AdultNo Bye
Krishna KolaparthiN/A - AdultNo Bye
Jesse LozanoN/A - AdultNo Bye
Isabella HinojosaN/A - AdultNo Bye
Jason AdelsteinN/A - AdultNo Bye
James BulgerN/A - AdultNo Bye
Christopher JohnsonN/A - AdultNo Bye
Rudin KrajaN/A - AdultNo Bye
Charusmita PandeyN/A - AdultNo Bye
Harrison HaakeN/A - AdultNo Bye
ANTHONY GARCIAN/A - AdultNo Bye
NameGradeBye Round